Photo by @moe_zoyari

“Öncelikle ne düşündüğümü öğrenmek için yazıyorum ve yazana kadar ne düşündüğümü inanır mısınız, ben de bilmiyorum”Photo by cottonbro on Pexels.com


Sevgili Mustafa,Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store